Yazıcı Sürümü

2006 NİSAN KURUM İDARİ KURUL KARARLARI


25.04.06, Salı

KURUM İDARİ KURUL KARARLARI

(25 NİSAN 2006)

Diyanet İşleri Başkanlığı Kurum İdari Kurulu, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 22. Maddesi uyarınca, Başkanlık görevlilerinin çalışma koşulları ve kanunların görevlilere eşit uygulaması konularında görüş bildirmek üzere 2006 yılı 1. toplantı gündemindeki hususları görüşerek değerlendirmiş. Bu bağlamda mutabakata varılan görüşler aşağıda zikredilmiştir:


I. KAMU GÖREVLİLERİNİN ÇALIŞMA KOŞULLARI
a) İşyeri Çalışma Şartları
1- Camilerin ve çevrelerinin temizliğinin hizmet alımı suretiyle sağlanması ,
2-Din görevlilerinin dernek yöneticisi ve köy muhtarları ile uyumlu bir hizmet sunabilmeleri için aylık toplantılarda müftülüklerce aydınlatılmaları,
3- Din hizmetinin verimliliği için lojmanı olan camilere kadro önceliği tanınması,
4- Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait cami meşrutalarının DİB 'na tahsisinin sağlanması için gerekli çalışmaların yapılması,
b) Sosyal Hak ve Güvenceler
1-İmam ve müezzinlere verilecek sarık ve cübbenin uygun renk ve kalitede olması,
c) Eğitim
1-Hizmet içi Eğitim Kurslarında insan hakları, demokrasi, hukukun üstünlüğü, sendikal haklar ve özlük hakları olmak üzere yeni yasal ve idari düzenlemelerle ilgili seminerler verilmesi,
2-Kur' an kursu öğrencilerine kitapların ücretsiz verilmesi uygulamasına devam edilmesi ,
3- Kur'an kurslarının mevcut durumu dikkate alınarak hafızlık müessesesinin canlandırılması, özellikle yatılı hizmet sunan kursların yardımcı hizmet kadroları ile desteklenmesi,.
4- Aşere takrib tayyibe kurslarını bitirenlerin ödüllendirilmesi
ç) Sağlık
1- Atıl durumdaki fiziki mekanların hastane vb sosyal amaçlı hizmetlerde değerlendirilmesi
d) Amir-Memur İlişkileri
1-Taşra teşkilatlarında yapılan aylık mutat toplantılarda görevin kutsiyeti ve mesuliyeti, kurumu ve dini temsil etme şuuru konularında hassasiyetle durularak personelin tanışıp kaynaşması, moral ve motivasyonunun artması, sorunlarının çözümü, görüş ve önerilerinin alınmasının sağlanması,
2-"Camiler ve Din Görevlileri Haftası"nda din görevlilerine yönelik etkinliklerin artırılması, Ayrıca emekli olan personelin ödüllendirilmesi ve kurumla ilişkilerinin sürdürülmesi
3- Din görevlilerini devre dışı bırakan Merkezi vaaz uygulamasına son verilmesi
e) Kurum-Sendika İlişkileri
1- Sendikal çalışmalarda ve etkinliklerde Başkanlık ve sendika işbirliğinin geliştirilmesi,,
2- İl ve ilçe Müftülüklerinde 4688 s. yasanın 23. maddesi uyarınca işyerinde en çok üyesi olan sendikaya işyeri temsilciliği için yer tahsisi hususunda 2005 genelgesinin uygulanması,
3- Tevkifat listelerinin her ay il ve ilçe müftülüklerince sendika genel merkezlerine gönderilmesi,
4-Sendikal faaliyetlerle ilgili başkanlıkça yazılan yazılardan bilgi mahiyetli olanlardan sendikalara da gönderilmesi,

2.KANUNLARIN KAMU GÖREVLİLERİNE EŞİT UYGULANMASI İLE İLGİLİ KONULAR


a) Atama ve Yer Değiştirme
1-Kısmi zamanlı Kur'an Kursu öğreticilerinin sayılarının artırılması çalışmalarının yapılması,

b) Görevlendirme
1- Geçici görevlendirmelerde 2005 /14 s. Başbakanlık genelgesine uyulması,

c)Yurt dışı Görevlendirme
1- Yurt dışı geçici süreli görevlendirmelerde diploma ayrımına son verilmesi veya ilahiyat dışı lisans ve ön lisans mezunlarının AB dışındaki ülkelere gönderilmesi konusunda çalışma yapılması

ç) Hac Görevlendirmeleri
1-Hac görevlendirmelerinde objektif kriterlere uyulması ve mülakatın kaldırılması.(Eğitim merkezlerinde yapılan nihai değerlendirme hariç)
2-Hac sınavlarındaki soru ve cevaplarının Diyanet dergisi ve internetten yayınlanması
3-Kendi imkanlarıyla hacca gidecek personele ve ailesine gerekli kolaylığın sağlanması,

d) İzinler
1- Yıllık izin ve yurt dışı görevlendirmelerde yerine adam bulma şartının kaldırılması ve yevmiye tahakkuku suretiyle görevlendirmenin yapılması,
2- AÖF ve diğer imtihanlarına girenlere mazeret izni verilmesi

e) Kadro Çalışmaları
1- Veri Hazırlama ve Kontrol işletmenliği kadrolarının artırılması,
2- İmam-hatiplik yapan müezzin kayyımların yeterliliği olması halinde mevzuat çerçevesinde
kadrolarının imam-hatiplik kadrolarına atanması,
3- Mastır ve doktora programlarına devam edenlere ders döneminde tayinlerinde gerekli kolaylığın sağlanması

f) Sicil ve Disiplin
1-Din görevlileri hakkındaki şikayetlerde; 3071 s. Dilekçe kanunun 4. ve 6. maddesi hükümlerine göre işlem yapılması,
2-Din görevlilerinin isnat ve iftiralara karşı korunması için 657 s, DMK' nın 25. madde hükmünün uygulanması,

PERSONELİN MALİ HAKLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ
1-Banka promosyonları ile yapılan hizmet alımlarında personelin bilgilendirilmesi,
2-Hizmet içi Eğitim Kursları, tayin ve nakiller ile geçici görevlendirmeler dolayısıyla tahakkuk eden harcırahların zamanında ödenmesi,

MUTABAKAT SAĞLANAAMAYAN KONULAR
a) Camilerin ilan panolarına dijital olarak ayet ve hadislerin yazılması
b) Kurum içi muvafakatın kaldırılması
c) Herhangi bir sebeple görevine son verilenlerin yargıda beraat etmeleri halinde göreve döndürülmesi,

4. KURUM İDARE KURULU GÖRÜŞME TUTANAĞININ UYGULANMASI
1- 25 Nisan 2006 Kurum İdari Kurul Görüşme Tutanağının internet'te ve Haziran 2006 Diyanet Aylık Dergisinde yayınlanması,
2-KİK Görüşme Tutanağında yer alan maddelerin uygulaması konusunda sendikaya bir sonraki toplantıdan önce yazılı bilgi verilmesi hususları 2003 / 37 s. Başbakanlık Genelgesi uyarınca kararlaştırılmıştır.
3-İş bu mutabakat metni 30.04.2006 tarihinde Kurum İdari Kurulunu oluşturan üyelerce iki (2) nüsha olarak düzenlenmiş olup, imza altına alınmıştır.

Doç. Dr. Fikret KARAMAN Ahmet YILDIZ
Kurum İdari Kurul Başkanı Kurum İdari Kurul Başkan Vekili
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Diyanet-Sen Genel Başkanı

Prof. Dr. İzzet ER Mehmet BAYRAKTUTAR
Kurul Üyesi Kurul Üyesi
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Diyanet-Sen Genel Sekreteri

Prof Dr. M. Şevki AYDIN Zeki ÇOLAK
Kurul Üyesi Kurul Raportör Üyesi
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Diyanet-Sen Genel Mevzuat Sekreter

Bu haberi 2945 kişi görüntüledi.
TümüDİĞER BAŞLIKLAR