Yazıcı Sürümü

2006 YILI TOPLU GÖRÜŞME MUTABAKAT METNİ


30.04.14, Çarşamba

TUTANAK

Toplantı tarihi : 22.09.2006
Toplantı Yeri : Başbakanlık Yeni Bina (Bakanlar Kurulu Salonu)
Toplantının Konusu : Uzlaştırma Kurulu kararının görüşülmesi

4688 Sayili Kamu Görevlileri Sendikalari Kanunu hükümlerine göre kamu Isveren Kurulu, yetkili sendikalar ve bagli bulunduklari konfederasyonlarin katilimi ile 15-29 Agustos 2006 tarihleri arasinda yapilan toplu görüsmelerde uzlasma saglanamamistir. Taraflarin çagrisi ile 06-08 Eylül 2006 tarihleri arasinda toplanan Uzlastirma Kurulunun, uyusmazlik konulari ile ilgili olarak 08.09.2006 tarihinde verdigi kararin sonuç bölümünün (1) no?lu paragrafinda yer alan 2006?nin birinci ve ikinci yarisinda enflasyon oraninin kamu görevlilerinin ayliklarinda öngörülen %2,5 lik artis oraninin üzerinde olmasi halinde enflasyon farkinin kamu görevlilerinin ayliklarina yansitilmasi ve 2007 yili artislarinin bundan sonra yapilmasi konusunda taraflar arasinda mutabakat saglanmis, ,(2)ve (3) nolu paragraflarinda yer alan 2007 Yilinda kamu görevlilerinin aylilarinda yapilmasi öngörülen artis orani ile denge tazminati tutarlarinin artirilmasi üzerinde anlasma saglanamamis (4) nolu paragrafinda yer alan hususla ilgili olarak Devlet Memurlari Kanunu Tasarisi Taslagi toplu görüsme sürecinde kamu görevlileri konfederasyonlarinin görüslerine sunulmustur.

Anlaşma sağlanamayan konulara ilişkin tarafların görüşleri ek5 ve 6?dadır.

Ayrıca, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 28. maddesi gereğince toplu görüşme kapsamına girmemekle birlikte , görüşme süresince sendika ve konfederasyonlarca gündeme getirilen hususlardan ekli (1) sayılı listede yer alan konular Kamu İşveren Kurulunca benimsenmiş, ekli (II) sayılı listelerde belirtilen konularda ise çalışmaların yapılması hususunda anlayış birliğine
varılmıştır.
Kamu İşveren Kurulu üyeleri ile yetkili sendika ve bunların bağlı bulundukları konfederasyonların temsilcileri tarafından düzenlenen iş bu tutanak 22.09.2006 tarihinde birlikte imza altına alınmıştır.

EKLER :
Ek-1:Taraflarca gerçekleştirilmesi benimsenen hususlar
Ek-2: Taraflarca üzerinde çalışılarak sonuca göre hareket edilmesi öngörülen hususlar
Ek-3:Toplu Görüşme Tutanağı
Ek-4: Uzlaştırılma Kurulu Tutanağı
Ek-5: Kamu İşveren Kurulunun Görüşü
Ek-6: Türkiye Kamu-Sen in Görüşü
Ek-7: Memur-Sen ?in Görüşü

TARAFLARCA GERÇEKLEŞİTİRİLMESİ BENİMSENEN HUSUSLAR

1- 4688Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunun toplu görüşmelerde dile getirilen aşağıdaki hususlar çerçevesinde ilgili maddelerinin değiştirilmesi ve buna ilişkin taslağın hazılanması;
a- Kurum idari kurulu toplantılarına işlerlik kazandırması,
b- 657 sayılı Kanunun 4üncü maddesinin B bendine tabi olarak istihdam edilen sözleşmeli personelin kamu görevlileri sendikalarına üye olabilmelerine imkan sağlanması
c- Şube başkanlığı kurulamayan illerde en çok üyeye sahip üç konfederasyona bağlı sendika il temsilcilerine haftada bir gün izin verilmesi hususunun değerlendirilmesi.
d- Koruma ve güvenlik personelinin kamu görevlileri sendikalarına üye olabilmelerine imkan sağlanması,

2- 657 sayılı Kanunun 126.ve 135. maddelerinin değiştirilerek itirazların disiplin kuruluna yapılması
3- Resmi tatillerde il dışına çıkışta izin alınması uygulanmasına son verilmesi
4- Devlet Personel Baskanliginda ?Kamu Görevlileri Sendikalari Dairesi Baskanligi"nin kurulmasi
5- Kurumlarca hizmetin yürütülmesinde verimliliği arttırma amacına dönük olarak hizmet içi eğitimler düzenlenmesi ve bu konuda kurumun bulunduğu hizmet kolunda faaliyette bulunan sendikalarla iş birliliği içinde çalışmalarda bulunması amacıyla bir genelge yayınlanması
6- Milli Savunma Bakanlığı ile kurumlarda çalışmakta olan sivil memurların kapsama alınmasıyla ilgili olarak , kurumlardan alınacak görüş doğrultusunda bu personelin sendika üyeliğine ilişkin yasağın değerlendirilmesi,
7- Kendi isteği ile Tasarruf Teşvik Fonundan ayrılanların durumunun netleştirilmesi amacıyla Hazine Müsteşarlığınca çalışma yapılması
8- Kurumun içi yer değişikliklerinde şehit eşlerinin özür grubu kapsamına alınması
9- KEY Hesaplarının tasfiyesine ilişkin kanunun tasarısı ile ilgili olarak konfederasyonların görüşlerinin alınması
10- Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin uygulanmasına ilişkin olarak bir genelgenin yayımlanması
11- Belediye çalışanlarının aylıklarının zamanında ödenmesi için bir genelge yayımlanması,
12- Devlet memurları Kanununa göre verilen uyarma ve kınama cezalarına karşıda yargı yoluna başvurabilme imkanı sağlanması,
13- Kamu görevlilerinin görevleri gereği resmi tatillerde ve normal çalışma günlerinden fazla olarak yaptıkları çalışmalarına karşılık mesai ücreti ödenmesi
14- İtfaiye ve zabıta personelinin fiili hizmet zammından yararlanmasının değerlendirilmesi,
15- Ambulans ve itfaiye araçlarına kasko yaptırılmasının değerlendirilmesi
16- 5393 sayılı Belediye Kanunu?nun 49. maddesi, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 22. Maddesi ve 5302 Sayılı İl Özel İdarisi Kanununun 36 Maddesinde ikramiye ödenebilmesi için öngörülen %10?luk sayı sınırının kaldırılması, ödenebilecek ikramiye sayısının ikiden dörde çıkarılması, disiplin cezası almamış bütün personelin ikramiye hakkından yararlanabilmesi imkanının sağlanması, ikramiyenin ödenmesi için öngörülen kriterlerde kurum idari kurulunun görüşünün alınması hususlarının değerlendirilmesi.

TARAFLARCA ÜZERİNDE ÇALIŞARAK SONUCA GÖRE HAREKET
EDİLMESİ ÖNGÖRÜLEN HUSUSLAR

1- Özelleştirilen kuruluşlardan diğer kamu idarelerine nakledilen personelin mali haklar kapsamı dışındaki durumların gözden geçirilmesi
2- Kamu görevlilerinin görev yeri dışında almak durumunda oldukları ilaçların bedellerinin mahallinde ödenmesi
3- Denge tazminatındaki aksaklıklar ve sözleşmeli personelin sorunlarının ele alınması
4- 2489 sayılı Kefalet Kanununa göre yapılan kesintilerin durdurulması ve yapılan kesintilerin günün şartlarına göre nemalandırılarak hak sahiplerine ödenmesi
5- Memur maaşlarının nakten ödendiği bankalarca verilen promosyonların değerlendirilmesi
6- Sağlık çalışanlarının askerlik görevlerini elaman temininde güçlük çekilen yerlerde yapılabilmelerinin sağlanması
7- Fazla mesai uygulamaları ile fazla mesai ücretlerinin gözden geçirilmesi
8- Döner sermayelerin yeniden yapılandırılması il ilgili çalışmalarda konfederasyonların da görüşlerinin alınması
9- Kamu Etik Yönetmeliğinin 7,20ve 21 inci maddeleri ile ilgili olarak Başbakanlıkça gerekli çalışmaların yapılması
10- Hizmet kollarının sorunları ile ilgili sendikalarca sunulan dosyaların gözden geçirilerek değerlendirilmesi
11- Toplu Görüşme tarihinin değiştirilmesi hususunun değerlendirilmesi
12- Kamu binalarının deprem testinden geçirilmesi konusunun değerlendirilmesi,
13- Zabıta ve itfaiye çalışanlarına ödenen maktu mesai ücretlerinde düzenleme yapılması ve 5216 sayılı kanunla Büyükşehir sınırlarına dahil edilen belediyeler için 2006 yılı bütçesinde K cetvelinde yapılan kısıtlamanın iptal edilmesi,
14- Belediyelerden diğer kurumlara naklen geçişlerde ?açıktan atanma? prosedürü yerine kurumlar arası naklen atama prosedürünün değerlendirilmesi.

Mehmet Ali Sahin TÜRKIYE KAMU-SEN Temsilcisi
Devlet Bakanı VeHeyeti Başkanı

Başbakan Yardımcısı (İmzalamadı)

Başbakanlık Müsteşar Yrd. KESK Temsilcisi
(Toplantıya Katılmadı)

Maliye Bakanlığı Müsteşarı MEMUR-SEN Temsilcisi
(Imzaladi)

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı TÜRK BÜRO-SEN Temsilcisi
(İmzalamadı)

Hazine Müsteşarı TÜRK EĞİTİM-SEN Temsilcisi
(İmzalamadı)

Devlet Personel Başkanı TÜRK SAĞLIK-SEN Temsilcisi
(İmzalamadı)

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı BEM-BİRSEN Temsilcisi
(İmzaladı)

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali TÜRK HABER-SEN TEMSİLCİSİ
Kontrol Genel Müdürlügü (İmzalamadı)

Kamu İşveren Sendikası Temsilcisi KÜLTÜR SANAT-SEN Temsilcisi
(Toplantıya Katılmamıştır)

Kamu İşveren Sendikası Temsilcisi TÜRK İMAR-SEN Temsilcisi
(İmzalamadı)

Kamu İşveren Sendikası Temsilcisi TÜRK ULAŞIM-SEN Temsilcisi
(İmzalamadı)

Kamu İşveren Sendikası Temsilcisi Türk Tarım Orman-Sen Temsilcisi
(İmzalamadı)

Kamu İşveren Sendikası Temsilcisi TÜRK ENERJİ-SEN Temsilcisi
(İmzalamadı)

Kamu İşveren Sendikası Temsilcisi DİYANET-SEN Temsilcisi
(İmzaladı)

Bu haberi 8073 kişi görüntüledi.
TümüDİĞER BAŞLIKLAR