Yazıcı Sürümü

2007 EKİM KURUM İDARİ KURUL KARARLARI


31.10.07, Çarşamba

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 22.maddesi uyarınca

31.10.2007 Perşembe günü Diyanet İşleri Başkanlığı Kurum İşvereniile Yetkili Sendika Diyanet -Sen temsilcilerinden oluşan Kurum İdari KuruluDiyanet İşleri Başkanlığın da toplanmış ve Gündem maddelerinin görüşülmesinegeçilmiştir;

AÇILIŞ KONUŞMALARI VE KURUM İDARİ KURULU GÖREV

DAĞILIMININ YAPILMASI

Açılış konuşmaları yapılarak Kurum İdari Kurulu Toplantısının hayırlaravesile olması temenni edilmiştir. Kurum İdari Kurulu Başkanı ve Diyanetİşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin ÖZAFŞAR başkanlığındatoplanan kurul Gündem gereği görev dağılımı yaparak Başkan vekilliğineDiyanet Sen Genel Başkanı Ahmet YILDIZ Raportör üyeliğe ise Diyanet-Sen Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri Zeki ÇOLAK seçilmiştir.

KURUM İDARİ KURULU MUTABAKAT METİNLERİNİN

DEĞERLENDİRİLMESİ

Gündem gereği; Bir önceki Kurum İdari Kurullarında mutabakata varılankonularla ilgili olarak karşılıklı değerlendirme yapılmıştır. MutabakatMetinlerinin uygulanmasının gerçekleştirilmesinde aksaklıklar olduğuDiyanet Sen temsilcileri tarafından dile getirilmiştir. 1-4688 sayılı yasanınuygulanmasında, sendikal Örgütlenme özgürlüğünün mütekamilen gerçekleştirilmesiiçin ortak çalışma yapılması.

2-12 Haziran 2003 tarih ve 25136 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan2003/37 sayılı Başbakanlık Genelgesinde “Kurum İdari Kurullarında almankararlar personele duyurularak uygulamaya geçilecektir.” ifadesi gereğince alınan Kurum İdari Kurul kararlarının uygulanması ile ilgili Başkanlık veyetkili sendikadan (2) kişiden oluşan bir komisyonun kurulması.

KURUM İDARİ KURUL (KİK) TOPLANTISINDA UYGULANMASI

KARARLAŞTIRILAN MADDELER

A- KAMU GÖREVLİLERİNİN ÇALIŞMA KOŞULLARI

1- Daha önce imzalanarak karar altına alman ve uygulanmadığı Diyanet- Sen yetkililerince ifade edilen kararların Diyanet-Sen tarafındanyazı ile Başkanlığa bildirilmesi ve Başkanlıkça teyiden yeni bir yazınınyazılması.

2- Camı ve müştemilatlarının temizliğinden, Din görevlilerinin sorumlututulmaması. Cami ve müştemilatlarının temizliğinin, yerel yönetimlerle işbirliği içerisinde yapılması konusunda çalışmalara devamedilmesi.

3- İlahiyat Ön lisans diplomalarında yazılı olan “sadece Diyanette geçerlidir”şerhinin kaldırılması için, Bakanlık ve YÖK nezdinde görüşmeleryapılması.

4- Tarihi öneme haiz camilere, güvenlik görevlisi kadrosu verilmesi konusundaçalışma yapılması.

5- 2007-2008 yıllarında İmam-Hatip, Müezzin Kayyım ve Kur’an Kursuöğreticiliği yeterlilik sınavı açılması.

6- Din görevlilerine satılmak üzere verilen Diyanet Takvimlerinin satılmayanlarının

Müftülükler tarafından iadelerinin alınması.

7- 2007 yılı hac sınavı kazanıp seminere katılan ancak, bu sene gönderilemeyenpersonelin öncelikli olarak 2008 yılı hac döneminde görevlendirilmesi.

8- Disiplin affı ile ilgili Kanunun gereğinin yapılması.

9- Başkanlığımızca görev yapıp ancak çeşitli sebeplerle istifa eden görevlilerinatanması için gerekli çalışmaların yapılması.

B- KANUNLARIN KAMU GÖREVLİLERİNE EŞİT UYGULANMASI

İLE İLGİLİ KONULAR

1- Kurum değişikliği yapmak isteyen personelin tahsil ve unvan durumudeğerlendirilerek muvafakat verilmesi hususunda kolaylığın sağlanması..

2- Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Teşkilatında çalışan Şube Müdürlerininde Taşra Teşkilatındaki gibi rotasyona tabi tutulması.

3- 4/C kapsamındaki kısmi zamanlı geçici personelin, 4/B kapsamınaalınması için çalışma yapılması.

4- Yurt dışı görevlendirmelerinde İlahiyat Fakültesi ve İlahiyat MeslekYüksek Okulu mezunlarının Avrupa ülkelerine, Diğer fakülte ve YüksekOkul mezunlarının ise Avrupa ülkeleri dışındaki ülkelere gönderilmesiiçin Başkanlıkça bir düzenleme yapılması.

5- Unvan Değişikliği Yönetmeliği doğrultusunda Müezzin Kayyımlaraİmam-Hatiplik sınavının açılması.

6- Inter-Vaiz sistemi ile eğitime, pilot bölgeler oluşturularak başlanması.

7- Hac yazılı sınavında 70 ve üzeri puan alan görevlilerin öncelikle değerlendirmeye

alınması.

8- Tevkifat listelerinin sendikalara gönderilmesi konusunda Müftülükleryeniden yazı yazılması.

9- Sendika üyesi olan personelin file maker personel programında kişiselbilgi bölümü açılması.

C-PERSONELİN MALİ HAKLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ

ÇALIŞMALAR

1- Toplu görüşmede kabul edilen ‘Mesai saatleri dışında çalıştırılan vehizmetin gereği görev yapan personele diğer kurumlarda olduğu gibimesai ücreti verilmesi” konusunun sendika ve Bakanlığın koordineliolarak Maliye Bakanlığı ile görüşmesi.

2- 5473 sayılı kanunla DİB, DHS ve GİH sınıfl arına verilen %25 (100YTL) Ek tazminatın, diğer hizmet sınıfl arındaki (YHS, THS, SHSE,EÖHS) yaklaşık 1900 personele de verilmesi için çalışmalarda bulunulması.

3- Başkanlık Merkez Teşkilatında ve Müftülüklerde banka promosyonlarından

elde edilen gelirlerin 20/07/2007 tarihli ve 26588 sayılı Başbakanlıkgenelgesi doğrultusunda, personel maaşlarına tahakkukettirilmesi.

4- Yaz Kur’an Kursları kitaplarının ücretsiz verilmesi yönünde çalışmalaryapılması.

5- Tedavi yolluklarının ödenmesinde meydana gelen aksaklıkların giderilmesi.

6- Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki araçlarının kasko yaptırılmasıkonusunda çalışmalar yapılması.

7- 4/B statüsündeki personelin denge tazminatı almaları için Başkanlıkçagirişimde bulunulması.

8- Hizmetiçi eğitim kurslarına katılan personele harcırahlarının zamanındaödenmesi.

D- KURUM İDARİ KURULU GÖRÜŞME TUTANAĞININ

UYGULANMASI

1- 31 Ekim 2007 tarihli kurum idari kurul kararlarının Diyanet Web sayfasıve Diyanet Aylık Dergisi Aralık 2007 sayısında yayınlanması,

2- KİK kararlarının uygulaması konusunda sendikaya bir sonraki toplantıdanönce yazılı bilgi verilmesi,

3- İş bu Mutabakat Metni 31.10.2007 tarihinde Kurum İdari Kurulunuoluşturan üyelerce iki (2) nüsha olarak düzenlenmiş olup, imza altınaalınmıştır.

FAALİYET

KURUM İDARİ KURUL (KİK) TOPLANTISINDA DİLE GETİRİLEN

VE İLERİ TARİHTE (KİK) KOMİSYONUNCA DEĞERLENDİRİLMEK

ÜZERE ERTELENMESİNE KARAR VERİLEN MADDELER

1- Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirli bölgeler tespit edilerek,Diyanet evi ve sosyal tesisler yapılması.

2- Kısa dönem yurt dışı görevlendirmelerinde hafız olan İmam-HatipLisesi mezunlarının tercih edilmesi.

3- Personel ve aileleri için indirimli umre seferlerinin düzenlenmesi.

4- Kendi imkânları ile hacca gidecek personel ve ailesinin kuradanmuaf tutulmaları.

5- Din hizmetleri Sınıfında çalışan özürlü personelin hacda ekip personeliolarak görevlendirilmesi.

6- Hiç hacca gitmemiş, yaş haddi sebebiyle görev süresini tamamlamaküzere olan din hizmetleri sınıfında çalışan personelin hacca götürülmesikonusunun değerlendirilmesi.

7- Umre görevlendirmelerinde öncelikle, Din Hizmetleri Sınıfındaki personelindeğerlendirilmesi.

8- Hac ve umre dönemlerinde kiralanacak binaların teknik açıdan incelenmesiiçin, danışman sıfatı ile teknik personel istihdam edilmesi.

9- Tüm İl ve İlçelere ayniyat ve teberrükat saymanlığı kadrolarının ihdasedilmesi için çalışmalar yapılması.

10- Diyanet İşleri Başkanlığı personelinden yurt dışında çocukları okuyanlarınaburs verilmesi

11- Sınav komisyonlarında görev alan komisyon üyelerinin seçimi ileilgili personelin ortak görüşü ile belirlenmesi.

12- Hizmette verimliliğin arttırılması için. başarılı personelin ödüllendirilmesi.Çeşitli hizmetleri ile başarı ödülü alan görevlilerin, hac ve umregörevleri ile taltif edilmesi.

Bu haberi 2711 kişi görüntüledi.
TümüDİĞER BAŞLIKLAR