Mehmet Yaman

Mehmet Yaman

Diyanet-Sen Genel Başkan Yardımcısı (Mevzuat ve Toplu Sözleşme)
mehmetyaman@diyanetsen.org.trYazıcı Sürümü

Mevzu Mevzuat…


23.04.15, Perşembe
​Yeniden yeni bir dönemin adımlarını atarken bütün yol arkadaşlarıma gönülden Allah’ın selamıyla selamlıyorum…

Diyanet-Sen olarak kardeşlik ikliminde şekillendirdiğimiz, insan ve değerlerin inşasında herkesin hassasiyetiyle adım attığı seçim süreçlerini geride bıraktık. Memur-Sen ailesi önümüzdeki dört yıl için yetkiyi etkili olmak adına bizlere emanet etti.

Bizlerde bu dört yıl içerisinde en etkin sendikacılık fıtratıyla başarıya odaklanmış durumdayız. Allah bizleri bu yolda utandırmasın, bize güvenenlerin güvenini boşa çıkarmasın. Amin…

Kıymetli arkadaşlar mevzuat konusunda Diyanet-Sen olarak öncelikle senede iki kere yapılan KİK görüşmeleriyle ve her sene yapılan Toplu Görüşme döneminde çalışan memurların haklarını en etkin ve yetkili kişilerce tartışmak, kazanım elde etmek için çalışmaktayız. Bundan önceki toplu görüşmelerde emekliliğe yansıyan, adeta emekli bir bireyin altın Reşat’ı gibi sonraki yıllarda prim elde edilecek bir kazanım elde edilmiştir. Bizler bu yıldan itibaren emekliliğin garantisini artırıp çalışma hayatında da daha faydalı sonuçlar elde etmek adına uğraş vereceğiz. Memurun emek ve mücadelesini savunan bizler 2015 yılı için daha kapsayıcı sonuçlar almak adına ısrarcı olacağız. Memur-Sen ve bağlı sendikalarının yeni dönemde bu tutumlarından asla taviz vermeyecektir.

Kardeşlerim, sendikaların şu dönemde kucağında olan Rotasyon veİlitam konuları aynı zamanda gündemin sarsıntılı başlığı haline geldi. Diğer sendikalarımızda bu sorunlarla uğraşırken, en kapsayıcı sonucu almak adına çalışmalarımızı hızlandırdık. Rotasyon için ortak söylemimiz olan eğer ki zorla yapılan bir kararsa zorunlu göç, zorunlu hicretten farkının olmadığı, gönülden, çalışanın isteğiyle yapılmışsa verimin elde edilirliği, işlerliği artacaktır dedik. Bizler yaptığımız görüşmelerde sendikamızın rotasyon kaldırılsın, ya da din görevlisinin yüzünü güldürecek bir düzenleme yapılsın ibaresinde ısrarcı olacağız. MBSTS sınavlarıyla ilgili yaptığımız görüşmelerde sınavların kapsayıcı olmadığı, akademik birikimle eleme yöntemine gidildiğini ne yazık ki görmüş durumdayız. Sınavların bir adım öncesinde sınava girecek olan kardeşlerimizin yol ve izin hallerinde sıkıntının, istenilen ücrette de uçuk bir rakam olduğunu, bu konuların ivediyle çözümlenmesi gerektiğini söyledik. Yeni dönemde sınavlardaki akademik donanım devam ederse soru sorma mercii olarak Diyanet İşleri Başkanlığı olacağı ve dolayısıyla YÖK ‘e soru hazırlatılmadığı için, hizmet satın alınmadığı için yüzde yüz artışın önü kesilecektir.

Kıymetli kardeşlerim mevzuat bir sendikanın aynı zamanda kazanım elde eden birimi olarak adlandırılır. Mevzuat tekliflerin, isteklerin en özenli şekilde hazırlatıldığı, devleti ikna etmedeki mahirliği istenilen sonucu aldığımızda kazanıma çeviren önemli bir sekreterya olarak görmekteyim.

Bu hedeflere ulaşmak adına bağlı bulunduğu Konfederasyon ile birlikte belli bir hazırlık sürecine , amaç eksenine ve sonuç üçlemeyle şekillendirilen bu duruş üye için ya gülümseme, ya da üzülmeye sebebiyet verecektir. Şimdi kısaca konfederasyonun amaç süreç ve sonuçlarını sizlerle paylaşacağım.

AMAÇ

Konfederasyon; temel insan hakları ilkelerine dayanan, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu, millet iradesine de milletin seçtiği idareye de saygı gösterilen, katılımcı demokrasinin yerleştiği, özgür birey ve sivil toplum örgütlerine gerçek anlamda var olma ve düşünce üretip teklifler sunma hak ve imkânlarının hayata geçirildiği, kimsenin ötekileştirilmediği, farklılıkların zenginlik olarak kabul edildiği, ücretlerde ve gelir dağılımında adaletin sağlandığı, sendikal hakların evrensel ilkelere ve uluslararası sözleşmelere dayalı olarak tam anlamıyla hayata geçirildiği, çalışanların insan olmanın onurunu her yönüyle yaşayabildiği, saygın iş ekseninde çalışma hayatında var olmalarının sağlandığı, demokratik sosyal hukuk devleti olmanın gereği olarak her vatandaşın devlet imkânlarından eşit şekilde yararlandığı, laikliğin düşünce ve kanaat özgürlüğü ile din ve vicdan hürriyetinin gerçek anlamda teminatı haline getirildiği, başta çalışma hayatı olmak üzere kadınlara, gençlere ve engellilere yönelik pozitif ayrımcılık uygulamalarının hayata geçirildiği, kadınların sivil toplumda ve yönetim kademelerinde daha fazla temsil hakkına sahip olduğu, kadın-erkek fırsat eşitliğinin gerçek anlamda sağlandığı, medeniyet köklerimizde var olan değerleri idrak etmiş daha özgür, çevreye ve doğaya duyarlı, daha müreffeh ve daha mutlu insanların yaşadığı, daha güçlü, daha zengin Türkiye idealine ulaşmaya katkı sunmayı amaçlar.

AMAÇA ULAŞMAK İÇİN SÜREÇ;

a-Konfederasyona üye sendika üyeleri başta olmak üzere kamu görevlilerine, insan onuruna yaraşır bir hayat düzeyi sağlamak için elverişli ücret ve sosyal yardımlar ile daha iyi çalışma şartları ve mesleki saygınlık kazandırmayı,

b-Konfederasyona üye sendika üyelerinin meslekleri ve yürüttükleri görevle ilgili bilgilendirilmelerini, mesleklerinde ilerlemelerini sağlamayı ve aile fertlerinin, eğitim, sağlık, sosyal ve hayat şartlarının iyileştirilmesini ve geliştirilmesini, emeklilik, malûllük, dul ve yetim kalma durumlarında gerekli koruma ve bakım tedbirlerinden faydalanabilmelerini,

c-Konfederasyona üye sendikalara ve üyelerine hukuki ve sosyal yardımlar yapmayı,

ç-Üye sendikalar arasında dayanışma, birlik ve beraberliği sağlamayı,

d-Konfederasyona üye sendikaların kadın üyeleri önceliğinde kadın kamu görevlilerinin mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılmasına, temel insan hak ve hürriyetlerinden yararlanmalarına yardımcı olmayı,

e-Herkesin fırsat eşitliği içinde parasız eğitim ve öğretim hakkından faydalanmasını,

f-İnsanların dil, din, ırk, cinsiyet, mezhep ve siyasi düşünce farkı gözetmeksizin sorumluluk ve haklarını öğrenerek yetişmesi, toplumun adalet ve barış içinde yaşaması amacıyla yapılacak her türlü gayret ve çalışmalara destek vermeyi,

g-Her türlü oligarşiye ve vesayet rejimine karşı çıkarak, katılımcı demokrasiye ulaşmayı,

h-Toplumsal meseleler karşısında sorumluluk bilinci ile düşüncelerini ortaya koymayı, projeler geliştirmeyi ve bu düşüncelerini hayata geçirebilmek için gerekli mücadeleleri yapmayı,

ı-Kamu görevlilerinin grev ve siyaset hakkını elde etmesini hedefler ve bu doğrultuda çalışır.

Bu sayılan şıkların hepsi konfederasyon ve bağlı sendikalarının amaçlarını sıralamaktadır. Konfederasyon ve bağlı sendikalar kapsayıcı bir çalışma yaparak sendikal birikim ve kazanım için ortam söylem ve ortak akılla, bol kazanımlı yarınlar oluşturmayı amaç edinir.

GÖREV ve YETKİLER

Madde 5-(1) Konfederasyon, Anayasa, yasalar ve Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf ve üye devlet sıfatıyla bağlı olduğu uluslararası sözleşme ve şartlardan doğan hak ve yetkilerine dayanarak üye sendika üyelerinin ortak ekonomik, sosyal, kültürel ve demokratik hak ve menfaatlerini adalet ve eşitlik ilkelerine uygun olarak korumak ve geliştirmek için gerekli çalışmaları yapar. Bu amaçla, Konfederasyon sahip olduğu yetkilerden başka;

a-İlgili mevzuatında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde toplu sözleşmeye esas teklifler hazırlar, toplu sözleşme görüşmelerine katılır ve temsilciler gönderir,

b-Toplu sözleşmeyi imzalar veya uyuşmazlık durumunda Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na başvurur,

c-Toplu sözleşme imzalanması halinde hükümlerinin uygulanmasını izler, bu çerçevede kurum, kuruluş ve kurullara temsilci gönderir. Konfederasyona üye sendikaların üyeleri ve kamu görevlilerinin hakları, çalışma koşulları, iş güvenlikleri ile sağlık koşullarının geliştirilmesi hususlarında görüş bildirmek ve toplu sözleşmenin uygulanmasını izlemek üzere yapılacak çalışmalara temsilci gönderir,

ç-Yetki ve toplu sözleşme uyuşmazlıklarında ilgili makamlara ve yargı organlarına başvurur, görüş ve önerilerini sunar, taleplerde bulunur,

d-İlgili mevzuatında kamu görevlilerinin temsilini öngören kurumlara temsilci gönderir,

e-Konfederasyona üye sendikaların üyelerinin kamu idaresi ile doğacak ihtilaflarında, ortak hak ve menfaatlerinin izlenmesinde, çalışma hayatı, mevzuat, toplu sözleşmeden kaynaklanan hukuki yardım gerekliliğinin ortaya çıkması durumlarında üyelerini ve mirasçılarını her düzey yönetim ve yargı organları önünde temsil eder, adli yardımda bulunur,

f-Mevzuat ve uluslararası sözleşme hükümlerine göre toplanan kurullara gerektiğinde temsilci gönderir,

g-Verimlilik araştırmaları yapar, sonuçlarla ilgili raporlar düzenler, önerilerde bulunur ve kamu idaresiyle bu konularda ortak çalışmalar yapar,

h-Üye sendikaların, kurulu bulundukları hizmet kolundaki kamu kurum ve kuruluşlarında örgütlenmesine, bu kurum ve kuruluşlardaki kamu görevlilerinin Konfederasyona üye sendikalara üye olmasına destek verir,

ı-Amaçlarına ulaşabilmek için, seminer, konferans, panel, açık oturum, kurultay, sosyal amaçlı toplantı, bilimsel çalışma ve kurs gibi eğitim ve kültürel faaliyetlerde bulunur,

i-Konfederasyona üye sendika üyelerinin ve ailelerinin yararlanmaları amacıyla eğitim, sağlık ve spor tesisleri, tatil ve dinlenme merkezleri, lokal, misafirhane, kreş, yuva ve spor alanları öğrenci yurdu ve benzeri sosyal tesisler kurar veya kurulmasını destekler. İlgili mevzuatında izin verilmesi kaydıyla bu ve benzeri tesisleri işletir,

j-Konfederasyona üye sendikaların üyelerine ve toplumun kültürel gelişmesine katkıda bulunabilmek için kütüphane, kitapevi ve basımevi kurar ve işletir. Kitap yayını, süreli ve süresiz yayınlar yapar,

k-Herhangi bir bağışta bulunmamak kaydıyla evlenme, doğum, hastalık, ihtiyarlık, ölüm, açığa alınma, işsizlik gibi hallerde yardım ve eğitim amacıyla sandıklar kurulmasına yardımcı olur ve yönetir,

l-Yangın, su baskını, deprem gibi tabii afetlerin vukuunda, gerektiğinde üyelik şartı aranmaksızın nakit mevcudunun yüzde 10’unu aşmamak kaydı ile afete uğrayan bölgelerde konut, sağlık ve eğitim tesisleri yapar ve bu amaçla kamu yararına çalışan dernekler ve Bakanlar Kurulu’nca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ile kamu kurum ve kuruluşlarına ayni ve nakdi yardımda bulunur,

m-Herhangi bir bağışta bulunmamak kaydıyla kooperatifler kurulmasına yardımcı olur ve nakit mevcudunun yüzde 10’undan fazla olmamak kaydıyla bu kooperatiflere kredi verir,

n-Konfederasyona üye sendikaların üyeleri başta olmak üzere kamu görevlilerinin hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek amacıyla uluslararası kuruluş kurabilir, bu amaçlara uyan kuruluşlara üye olabilir. Bunun yanında uluslararası sözleşmelerle oluşturulmuş örgüt ve kuruluşların genel kurulları ile diğer çalışmalarına katılabilir. İhtiyaç duyulması, iç hukukun ve uluslararası mevzuatın uygun olması halinde uluslararası nitelikte sendikal üst kuruluşların oluşumunda öncülük yapabilir ve katkı sunabilir,

o-Nakit mevcudunun yüzde10’undan fazla olmamak kaydıyla sınai ve ekonomik teşebbüslere yatırım yapar,

ö-Amaç ve görevleri doğrultusunda taşınır ve taşınmaz mülk edinir,

p-Anayasa, mevzuat ve uluslararası onaylanmış sözleşmelerden doğan diğer görev ve yetkilerini yerine getirir.

Bu haberi 3244 kişi görüntüledi.
TümüDİĞER BAŞLIKLAR