Mehmet Ali Omurca

Mehmet Ali Omurca

Diyanet-Sen Genel Başkan Yardımcısı (Mali İşler)
mehmetaliomurca@diyanetsen.org.trYazıcı Sürümü

Varlığıyla Zalime Korku, Mazluma Umut Olan Sendika


12.03.13, Salı

Değerli Meslektaşlarım;

Sözlerime başlamadan önce Sendikamızın kuruluşundan bu güne kadar hizmet eden tüm meslektaşlarımı canı gönülden kutluyor, Rahmeti Rahman-a kavuşan Genel Başkanımız Ahmet YILDIZ ‘ı rahmetle yad ederek hepinizi saygı sevgi ve muhabbet ile selamlıyorum;

Diyanet- Türkiye Buluşmasına Hoş geldiniz ; Şeref verdiniz.

Diyanet-Sen’in muazzam tarihi birikimi onu ötekilerden ayıran en temel özelliktir. Bunun içindir ki Merhum Genel Başkanımız Ahmet Yıldız’la yola çıktığı tarihten günümüze kadar, camiamız tarafından hep taktirle anılmıştır. Sendika , genel tanımıyla çalışanların sosyal, ekonomik haklarını korumak ve örgütlenmek için oluşturulan bir sivil mücadeledir.

Diyanet-Sen olarak hizmeti esas alan bir sendikacılığı benimsiyoruz.

Sadece ücret sendikacılığı yerine,hizmet sendikacılığını sorumlu sendikacılık anlayışını benimseyerek yola çıkmış bir sendikacıyız.

Diyanet-Sen olarak sendikal mücadeleyi insan,emek,demokrasi eksenli sorumlu sendikacılık anlayışı ile taviz vermeden hizmetlerini yürütüyoruz.

Kamu görevlilerinin güçlü,farklı,özgür, ve özgün sesi olmaya özen gösteriyoruz.

Gerçek bir sivil toplum örgütü olarak değişime ve gelişime açık büyüme heyecanına sahip akıl ve bilgiyi doğru kullanan yenilikçi bir anlayışla örgütleniyoruz.

Sendikacılığı ,evrensel ilkeler ve medeniyetlerimizin kadim değerlerini benimseyerek içimize sindirerek yapmakta kararlıyız.

Varlığıyla zalime korku ,mazluma umut veren adanmışlığıyla ,medeniyet değerlerimize bağlı kalarak yeniyi inşa eden,

İnanmışlığıyla ,hak mücadelesinde öncü olan ,çözüm odaklı paydaşlığıyla ,sorunlara çözüm üreten ,mücadele azmi ve kararlılığıyla talepleri kazanıma dönüştüren,özgürlükçülüğüyle, özgürleşmeye ve sivilleşmeye katkı sunan,Demokratlığıyla vesayetçi zihniyete karşu duran Akademik hizmet sendikacılığına yeni boyut verenMemur-Sen camiası olarak , her alanda sorumluluk aldık.Hayal dahi edilemeyen işler yaptık.İmrenilen başarılara imza attık.

Millet iradesinin tokatlanmasının , milletimizin desteğiyle ve ortak akılla engelledik.

Kamu görevlilerinin yıllardır beklediği toplu sözleşme hakkının Anayasa değişikliği paketinde yer almasını sağladık.

Toplumsal sözleşmede ,toplu sözleşmeyede EVET sloganıyla Anayasa değişikliğine EVET dedik.

Milletimizin %58’nin EVET demesine katkı sağladık.Demokrasileşmenin,özgürleşmenin ve sivilleşmenin önünü açtık.

Sendika için mali konular son derece önemlidir.Mali konularda hepimizin daha çok hassas davranmamız gerektiğini ifade etmek isterim.Nasıl ki ailemizin mali konularında hassasiyet gösteriyorsak,Sendikamızın Mali konularına daha çok dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum.

Kıymetli Başkanlarım;

“Derisini değiştirmeyen yılan ölür - Kendilerini yenilemeyen işletmeler Sahiplerini yeniler. - Alın teri kadar Akıl teri de çok faydalı ve kutsaldır.” Yönetim kavramındaki yapısal değişimi çok iyi kavramak ve gereğini yapmak gerekir.Harcamalarımızı yaparken öncelikle dikkat etmemiz gereken hususları kısaca arz etmek istiyorum;

Sendikalar harcamalarını Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinden alacakları şu belgelerle tevsik ederler:

1-Fatura, 2-Serbest Meslek Makbuzu, 3-Perakende Satış Fişi, 4- Ödeme Kaydedici Cihazlara Ait Satış Fişi (Yazar Kasa Fişi), 5- Gider Pusulası

BELGE DÜZENİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1- Şubeler gider belgelerini ait oldukları ayı takip eden ayın 20. sine kadar genel merkeze gönderilmelidir. Ayrıca bu belgelerle birlikte ilgili döneme ait Banka Hesap Ekstrelerinin de gönderilmesi zorunludur.

2- Gider faturalarında alıcı kısmında ilgili şube unvanı ve adresi yazılmalıdır. Belgeler okunaklı olmalıdır; isim kısmında Şube adı mutlaka yazılmalı, karalanan, yırtılan ve okunmayan belgeler geçersizdir. Şubeler gider belgelerini; Sıra Numarası, Tarih, Belge No, Açıklama ve Tutar bilgilerini içeren bir liste ekinde göndermeleri gerekmektedir. Yukarı belirtilen şartlara uymayan belgeler kabul edilmeyecek ve ilgili şubeye geri iade edilecektir.

3- Fatura tutarı 8.000,00.- TL yi aşan ödemelerinin 01/08/2003 tarihinden itibaren banka veya özel finans kurumları aracı kılınarak yapılması ve bu kurumlarca düzenlenen dekont veya hesap bildirim cetvelleri ile tevsiki zorunludur. VUK 355. maddesine göre; “tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayan mükelleflerden her birine, her bir işlem için bu maddeye göre uygulanan cezalardan az olmamak üzere işleme konu tutarın % 5'i nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir.” denilmektedir. Ceza mükelleflerden her birine ayrı ayrı kesilecektir. Örneğin 10.000,00.- TL lik ödeme yapıldığında hem ödeme yapana hem de tahsilatı yapana % 5 oranında ceza kesilecektir. Ancak, kesilecek ceza tutarı 2013 yılı için 1.200,00.- TL den, den az olamayacaktır. Kesilecek ceza ise yapılan her işlem için ayrı ayrı uygulanabilecektir.

4- Faturaların ödeme durumun takip edilmesi gerekmektedir. Bedeli ödenmiş faturanın ticari teamülde “kapalı fatura” tabir edilen şekilde düzenlenmiş olması yani faturayı düzenleyen firmanın kaşe ve imzasının faturanın alt bölümlerinde bulunması ve “bedeli alınmıştır” ibaresinin bulunması gerekmektedir. Bedeli daha sonra ödenecek olan faturaların ise tahsilat makbuzlarının mutlaka alınması ve genel merkeze gönderilmesi gerekmektedir.

5- Telefon, İnternet, elektrik, su, doğalgaz vb gider faturaları ve ödeme makbuzları birlikte gönderilmelidir.

6- Gönderilen gider belgelerin sendikal faaliyetle ilgili olduğu veya yapılan giderlerin gerçekliliğinin ispatlanabilir olması gerekliliğinin unutulmaması gerekmektedir.

Şube başkanlarının DİYANET-SEN nin maddi ve manevi zarara uğramaması için gerekli önem ve hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz.

Önemle dikkat edilmesi gereken hususlardan sonra Gider Kalemlerin neler olabileceğini aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.

1-) Kira Ödemeleri: (Büro ve taşıt kiraları) Kira ödemelerinden 193 Sayılı G.V.K ‘ nın 94. maddesi gereğince % 20 Vergi Tevkifatına (Stopaj) tabidir. Örneğin 500.00 TL Kira ödemesi olan bir şubenin Net Kira: 500.00.-TL, Brüt Kira: 625,00 TL x % 20 = 125,00 TL Kira Stopajı ödemesi gerekmektedir. Ayrıca 268 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerinin 01/11/2008 tarihinden itibaren banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

Biz bu hususlar çerçevesinde hazırlanan harcama belgelerimizi ise geçen sene başlangıç da acemiliğini çektiğimiz fakat hamd olsun ki yakın zamanda bir çok ilimizin aktif olarak kullandıkları Muhasebe Takip Programına giriş hususlarında da birkaç hususunda dikkate alınmasını istirham ederim.

Gider girişi bölümde Dönem Seçimin doğru yapılması gerekmektedir. Örneğin 2013/02 dönemi seçilmişse Diğer dönemlere ait belgeler girilmeyecektir. Belgelerin geç gelmesi ihtimali düşünülerek geçmiş dönemler sistemde açık olarak bekletilip geç gelen belgelere kendi dönemlerine giriş yapılacaktır. Örneğin 30.04.2013 tarihinde size gelen 15.01.2013 tarihli belge 2013/01 dönemine giriş yapılacaktır. Sistem 3 ay öncesine giriş yapma imkanı verecektir. Ancak sistem 2013 Mayıs döneminde, 2013/Ocak dönemine ait belge girişi yapma yetkisi vermeyecektir ve bu belgeler kabul edilmeyecektir. Bu nedenle gider belgelerin bekletilmeden zamanında sisteme giriş yapılması gerekmektedir.

3- Programa giriş işlemi yapılırken sırasıyla; Gider Kalemi, Giderin Hangi İlçeye Ait Olduğu, Evrak/Fatura Tarihi, Evrak/Fatura No, Evrak/Fatura Tutarı (tutar girişlerinde kuruş rakamları dikkatli girilmelidir) Evrak/Fatura Açıklama (örneğin Yemek Gider belgesi ise girilirken açıklama bölümüne yemek gideri şeklinde değil Lezzet Gıda Ltd. şeklinde yazılacaktır.)

4- Siteme girilen belgeler dönem seçeneğinin altında bulunan Defter İçin Tıklayınız butonu kullanılarak çıktı alınacak ve şube yetkilileri tarafından imzalacaktır..

5- Sisteme girilen evraklar takip eden ayın 20 sine kadar genel merkeze gönderilmedikten sonra, muhasebe servisinde kontrol edilip onaylandıktan sonra muhasebeleştirilmektedir.

Şube yöneticilerinin DİYANET-SEN nin maddi ve manevi zarara uğramaması için gerekli önem ve hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz. Yapılacak herhangi bir denetim ve inceleme sonucunda Sendikanın uğrayacağı cezaların ilgili şubelere yansıtılacağı ve DİYANET-SEN nin halkın gönlündeki itibarının kalmayacağı unutulmamalıdır.

Çalışmalarınıza başarılar dilerim. Allah yar ve yardımcımız olsun.

Bu haberi 4246 kişi görüntüledi.
TümüDİĞER BAŞLIKLAR